Αγγλικά

The main research question with which I had entered was the extent to which laboratory technologies, particularly information technologies, are integrated into the fact construction process. One aspect of this, important in the light of recent debates on the notion of non-human agency, was the extent to which attributes of humanness and non-humanness were distributed, and the ways in which traditionally human characteristics such as creativity were allocated amongst humans and non-humans. I was to follow this theme through from IT development, in a computer services department, to the use of IT in the laboratory. Accordingly, the first step of this ethnography, which explicitly set out to “shadow” a technology rather than a human, was to join the computer services department. I joined them as a participant observer: in exchange for the insights which I gained from my time with them, I was to engage in the updating of the

Ελληνικά

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα με το οποίο είχα εισέλθει ήταν ο βαθμός στον οποίο οι εργαστηριακές τεχνολογίες, ιδίως οι τεχνολογίες της πληροφορίας, ενσωματώνονται στην κατασκευαστική διαδικασία. Μια πτυχή αυτού, σημαντική υπό το πρίσμα των πρόσφατων συζητήσεων σχετικά με την έννοια της μη ανθρώπινης πρακτόρευσης, ήταν ο βαθμός στον οποίο διανέμονται τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιάς και της μη ανθρωπιάς και οι τρόποι με τους οποίους παραδοσιακά ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα κατανέμονται μεταξύ ανθρώπους και μη-ανθρώπους. Επρόκειτο να παρακολουθήσω αυτό το θέμα μέσω της ανάπτυξης ΤΠ, σε ένα τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής, στη χρήση της πληροφορικής στο εργαστήριο. Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα αυτής της εθνογραφίας, που ξεκίνησε ρητώς να "σκιάσει" μια τεχνολογία παρά έναν άνθρωπο, ήταν να ενταχθεί στο τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής. Τους ένωσα ως συμμετέχοντα παρατηρητή: σε αντάλλαγμα για τις γνώσεις που κέρδισα από την εποχή μου μαζί τους, επρόκειτο να ασχοληθώ με την ενημέρωση του

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)