Αγγλικά

The manifestation of burnout is a function of stressors engendered at both the environmental–organizational and personal levels (e.g. Farber, 1991). Among the explanatory models developed to understand the manifestation of burnout is the transactional model that posits that burnout can be explained as the result of an interaction between triggering environmental variables and intra-personal traits (e.g. personality characteristics), which may facilitate or inhibit the manifestation of burnout (Shirom, 1993). However, although it seems that burnout occurs as a result of a complex interaction between individual characteristics and issues in the work environment, research has not systematically considered the role of person variables in this direction, especially in studying the manifestation of burnout in teachers’ samples.

Ελληνικά

Η εκδήλωση της εξουθένωσης είναι συνάρτηση των παραγόντων που προκαλούν άγχος τόσο στο περιβάλλον-οργανωτικό όσο και στο προσωπικό επίπεδο (π.χ., Farber, 1991). Μεταξύ των επεξηγηματικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν για να κατανοήσουμε την εκδήλωση της εξουθένωσης είναι το μοντέλο συναλλαγής που υποδηλώνει ότι η εξάντληση μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ ενεργοποίησης περιβαλλοντικών μεταβλητών και ενδοσωματικών χαρακτηριστικών (π.χ. χαρακτηριστικά της προσωπικότητας) που μπορεί να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν την εκδήλωση της εξουθένωσης (Shirom, 1993). Ωστόσο, παρόλο που φαίνεται ότι η εξάντληση οφείλεται σε μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών και των ζητημάτων στο περιβάλλον εργασίας, η έρευνα δεν έχει συστηματικά θεωρήσει το ρόλο των μεταβλητών του ατόμου προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα στη μελέτη της εκδήλωσης της έκρηξης σε δείγματα εκπαιδευτικών .

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)