Αγγλικά

1ST OPEN CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS Mandate FOR THE SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS AS PART OF THE PROGRAM Interreg (VI-A) IPA CBC "Greece-Albania" 2021-2027 Priority 3: A cross-border region between Greece and Albania economically and socially sustainable. Specific objective RSO4.6: Strengthen the role of sustainable culture and tourism in economic development, social inclusion and social innovation. Category of intervention: Code 165 / Protection, development and promotion of public tourist goods and services. Geographical areas: Output and result indicators: PARTNERSHIP: University of Western Macedonia, Kozani, Greece - MAIN PARTNER Regional Association of Local Governments of Western Macedonia (LGA-WM) Marketing-Tourism Department, University "Fan S. Noli", Korçë, Albania Institute of Albanian Municipalities, Albania West Macedonia region, Kozani, Greece CONCEPT OF THE PROPOSAL Title: Promoting Levantine heritage in Greece and Albania through cross-border cooperation Acronym: LevH Another potential title: The crossroads of lavender Western Macedonia - Korytsa Acronym: CRL/W.M.K The "Lavande Crossroads" initiative aims to increase cross-border collaboration between Greece and Albania by promoting and improving the cultivation of lavender. The objective of the project is to increase cross-border collaboration between Greece and Albania by promoting and improving the cultivation of lavender. The objective is to establish a network of local businesses, advertise lavender products and organize tourist activities to improve the local economy and culture. The research proposal for "Lavender Crossroads" also aims to create a cross-border destination identity based on the full exploitation of lavender and the establishment of a tourist group. Lavender has been highly appreciated for its virtues for about three thousand years, making it an expensive plant. The Phoenicians, the peoples of Arabia and the ancient Greeks appreciated lavender for its pleasant perfume and healing qualities. Legend has it that Cleopatra used lavender in her seduction practices. In Western Macedonia, lavender cultivation has begun to gain ground in recent years, mainly due to the growing demand for aromatic and medicinal plants. Lavender is a plant that adapts to different types of soil and climatic conditions, making it ideal for cultivation in many regions of Greece, including Western Macedonia. In particular, regions such as Grevena Prefecture, Kozani Prefecture, Florina Prefecture and Kastoria Prefecture can accommodate lavender crops. The adaptability of the plant to colder temperatures and higher altitudes in the region provides a suitable environment for the cultivation of lavender. Farmers and businesses in the region are taking advantage of this opportunity by turning to the cultivation of lavender as a new area of growth, both for the production of essential oils and for ornamental purposes. In Voio, Kozani, the cooperative of medicinal and aromatic plants is an excellent example of the evolution of local agriculture towards more sustainable and specialized crops. Their involvement in the cultivation of lavender is an indication of their efforts to develop high-quality and highly demanded products in national and international markets. The cultivation of lavender offers multiple advantages, such as the production of essential oils, its use in cosmetic and pharmaceutical products, as well as in decorative applications. The Voi cooperative can focus on sustainable cultivation and sustainable resource management, strengthening the local economy and promoting environmental awareness. In addition, the Etheléo company, which focuses on lavender cultivation and has built a vertical production line, represents a model of sustainable and integrated development in the field of aromatic and medicinal plants. The vertical production line means that the company manages all phases from the production, cultivation and harvesting of lavender to the processing, production and distribution of finished products. This integrated orientation allows Etheléo to control quality at every stage of the process, ensure the sustainability of its practices and increase its credibility in the market. Involvement with lavender and the development of a vertical line create opportunities for the production of a multitude of products such as essential oils, cosmetics and toiletries. The cultivation of lavender in the region is also linked to the attractiveness of tourism, because visitors are interested in visiting the crops during the flowering period, when the plants are in full bloom, offering a wide range of tourism opportunities. In Albania, there has been a growing interest in the cultivation of fragrant and medicinal plants, such as lavender, in recent years. Albania's Mediterranean environment offers optimal conditions for the cultivation of these plants. Lavender is produced in Albania, in very specific parts of the country, such as: Koplik in the district of Malesi e Madhe, in the villages of Elbasan. The two largest markets for Albanian lavender exports are Germany and Italy, but other markets also include Turkey and France. The country's abundant natural landscape and fertile soils support the cultivation of high-quality aromatic and medicinal plants. Lavender agriculture in Albania is associated with the production of essential oils for perfumery and pharmaceutical purposes, as well as cosmetics and ornamental items. The cultivation of lavender offers prospects for the growth of agrotourism because of the bright colors and distinctive scents of the lavender fields, which are an important attraction for tourists. The growing inclination to natural and organic products has led to an increase in the market for plants such as lavender in Albania, which has prompted farmers and businessmen to increase their investments in their cultivation and processing. These developments have led to the improvement of agricultural methods, the adoption of sustainable practices and the strengthening of the local economy by generating new employment opportunities. Actions: 1. Three lavender festivals will be established in two municipalities, one in Greece and the other in Albania, to promote lavender products and stimulate local production by engaging with the public and potential buyers. 2. Tourist routes will be developed to give tourists the opportunity to engage in the culture of lavender, to participate in educational programs on its culture and transformation, and to visit the companies involved in the industry. 3. Creation of a bunch of lavender. The objective is to create a network between local companies in the cultivation and processing of lavender and the production of lavender products to exchange knowledge, promote products and develop common strategies to strengthen the lavender market in the cross-border area. 4. Creation of a cross-border destination identity. Starting with a marketing strategy, we will develop a coherent and unified identity for the destination, with an emphasis on the cultivation and exploitation of lavender. In addition, we will cooperate with tourism operators, working with tourism organizations, hotels and travel agencies to promote the identity of the destination. Our proposal to strengthen agrotourism in Western Macedonia, Greece and neighboring Albania by promoting lavender roads is extremely appropriate and can contribute significantly to the economic development of the two regions. The combination of lavender culture, the organization of festivals, the creation of tourist itineraries and the promotion of business clusters is a powerful strategy that can attract visitors, highlight the cultural and natural heritage of the regions and create new opportunities for local development. Investing in agrotourism can stimulate development in the following areas: Economic development: attracting tourists can increase the incomes of local businesses, while the creation of new job opportunities will support the local economy. Protection and promotion of natural and cultural heritage: The sustainable use of natural and cultural resources can contribute to the conservation and protection of the heritage of the regions. Strengthening the local community: the participation of local communities in the planning process. The participation of local communities in the planning and implementation of agrotourism activities can strengthen local cohesion and promote social development. Improvement of infrastructure and services: The development of tourist activities can lead to the improvement of local infrastructure and services, benefiting both visitors and local residents. Training and capacity building of stakeholders to create sustainable and inclusive thematic economies. Training and capacity building of young people and inactive women,…

Ελληνικά

1Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Εντολή ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Interreg (VI-A) IPA CBC "Greece-Albania" 2021-2027 Προτεραιότητα 3: Μια διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη. Ειδικός στόχος RSO4.6: Ενίσχυση του ρόλου του βιώσιμου πολιτισμού και του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία. Κατηγορία παρέμβασης: Κωδικός 165 / Προστασία, ανάπτυξη και προώθηση δημόσιων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. Γεωγραφικές περιοχές: Δείκτες παραγωγής και αποτελεσμάτων: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα - ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Περιφερειακή Ένωση Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Δυτικής Μακεδονίας (LGA-WM) Τμήμα Μάρκετινγκ-Τουρισμού, Πανεπιστήμιο «Fan S. Noli», Korçë, Αλβανία Ινστιτούτο Αλβανικών Δήμων, Αλβανία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τίτλος: Προώθηση της Λεβαντινής κληρονομιάς στην Ελλάδα και την Αλβανία μέσω διασυνοριακής συνεργασίας Ακρωνύμιο: LevH Άλλος ένας δυνητικός τίτλος: Το σταυροδρόμι λεβάντας Δυτικής Μακεδονίας – Κορυτσάς Ακρωνύμιο: CRL/W.M.K Η πρωτοβουλία «Lavande Crossroads» στοχεύει στην αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας με την προώθηση και τη βελτίωση της καλλιέργειας της λεβάντας.Στόχος του έργου είναι η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας μέσω της προώθησης και βελτίωσης της καλλιέργειας της λεβάντας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων, η διαφήμιση προϊόντων λεβάντας και η οργάνωση τουριστικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και πολιτισμού. Η ερευνητική πρόταση για το «Σταυροδρόμι Λεβάντας» στοχεύει επίσης στη δημιουργία μιας διασυνοριακής ταυτότητας προορισμού που βασίζεται στην πλήρη εκμετάλλευση της λεβάντας και στη σύσταση τουριστικής ομάδας. Η λεβάντα εκτιμάται ιδιαίτερα για τις αρετές της εδώ και περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας την ένα ακριβό φυτό. Οι Φοίνικες, οι λαοί της Αραβίας και οι αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν τη λεβάντα για το ευχάριστο άρωμα και τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Ο θρύλος λέει ότι η Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε λεβάντα στις πρακτικές της αποπλάνησης. Στη Δυτική Μακεδονία, η καλλιέργεια της λεβάντας έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Η λεβάντα είναι ένα φυτό που προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών και κλιματολογικές συνθήκες, καθιστώντας την ιδανική για καλλιέργεια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, περιοχές όπως ο Νομός Γρεβενών, ο Νομός Κοζάνης, ο Νομός Φλώρινας και ο Νομός Καστοριάς μπορούν να φιλοξενήσουν καλλιέργειες λεβάντας. Η προσαρμοστικότητα του φυτού σε ψυχρότερες θερμοκρασίες και υψηλότερα υψόμετρα της περιοχής παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια της λεβάντας.Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις της περιοχής εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία στρέφοντας την καλλιέργεια της λεβάντας ως νέο τομέα ανάπτυξης, τόσο για την παραγωγή αιθέριων ελαίων όσο και για διακοσμητικούς σκοπούς. Στο Βόιο Κοζάνης ο συνεταιρισμός φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εξέλιξης της τοπικής γεωργίας προς πιο βιώσιμες και εξειδικευμένες καλλιέργειες. Η ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια της λεβάντας αποτελεί ένδειξη της προσπάθειάς τους να αναπτύξουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ζήτησης στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Η καλλιέργεια της λεβάντας προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως η παραγωγή αιθέριων ελαίων, η χρήση της σε καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και σε διακοσμητικές εφαρμογές. Ο συνεταιρισμός Voi μπορεί να επικεντρωθεί στη βιώσιμη καλλιέργεια και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Επιπλέον, η εταιρεία Etheléo, η οποία εστιάζει στην καλλιέργεια λεβάντας και έχει κατασκευάσει μια κάθετη γραμμή παραγωγής, αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Η κάθετη γραμμή παραγωγής σημαίνει ότι η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις φάσεις από την παραγωγή, την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της λεβάντας μέχρι την επεξεργασία, παραγωγή και διανομή τελικών προϊόντων.Αυτός ο ολοκληρωμένος προσανατολισμός επιτρέπει στην Etheléo να ελέγχει την ποιότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των πρακτικών της και να αυξάνει την αξιοπιστία της στην αγορά. Η ενασχόληση με τη λεβάντα και η ανάπτυξη μιας κάθετης γραμμής δημιουργούν ευκαιρίες για την παραγωγή πληθώρας προϊόντων όπως αιθέρια έλαια, καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης. Η καλλιέργεια της λεβάντας στην περιοχή συνδέεται επίσης με την ελκυστικότητα του τουρισμού, διότι οι επισκέπτες ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τις καλλιέργειες κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν τα φυτά είναι σε πλήρη άνθηση, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα τουριστικών ευκαιριών. Στην Αλβανία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, όπως η λεβάντα. Το μεσογειακό περιβάλλον της Αλβανίας προσφέρει βέλτιστες συνθήκες για την καλλιέργεια αυτών των φυτών. Η λεβάντα παράγεται στην Αλβανία, σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της χώρας, όπως: Koplik στην περιοχή Malesi e Madhe, στα χωριά Ελμπασάν. Οι δύο μεγαλύτερες αγορές για εξαγωγές αλβανικής λεβάντας είναι η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά άλλες αγορές περιλαμβάνουν επίσης την Τουρκία και τη Γαλλία. Το άφθονο φυσικό τοπίο και τα γόνιμα εδάφη της χώρας υποστηρίζουν την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών υψηλής ποιότητας. Η γεωργία λεβάντας στην Αλβανία συνδέεται με την παραγωγή αιθέριων ελαίων για αρωματοποιία και φαρμακευτικούς σκοπούς, καθώς και καλλυντικών και διακοσμητικών ειδών.Η καλλιέργεια της λεβάντας προσφέρει προοπτικές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού λόγω των φωτεινών χρωμάτων και των χαρακτηριστικών αρωμάτων των χωραφιών λεβάντας, που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για τους τουρίστες. Η αυξανόμενη κλίση προς φυσικά και βιολογικά προϊόντα οδήγησε σε αύξηση της αγοράς φυτών όπως η λεβάντα στην Αλβανία, κάτι που ώθησε τους αγρότες και τους επιχειρηματίες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην καλλιέργεια και μεταποίηση τους. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη βελτίωση των γεωργικών μεθόδων, στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Δράσεις: 1. Θα καθιερωθούν τρία φεστιβάλ λεβάντας σε δύο δήμους, ο ένας στην Ελλάδα και ο άλλος στην Αλβανία, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων λεβάντας και την τόνωση της τοπικής παραγωγής με την επαφή με το κοινό και τους πιθανούς αγοραστές. 2. Θα αναπτυχθούν τουριστικές διαδρομές για να δώσουν στους τουρίστες την ευκαιρία να ασχοληθούν με την κουλτούρα της λεβάντας, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιτισμό και τον μετασχηματισμό της και να επισκεφθούν τις εταιρείες που εμπλέκονται στον κλάδο. 3. Δημιουργία μάτσου λεβάντας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ τοπικών εταιρειών καλλιέργειας και επεξεργασίας λεβάντας και παραγωγής προϊόντων λεβάντας για την ανταλλαγή γνώσεων, την προώθηση προϊόντων και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την ενίσχυση της αγοράς λεβάντας στη διασυνοριακή περιοχή. 4. Δημιουργία ταυτότητας διασυνοριακού προορισμού.Ξεκινώντας με μια στρατηγική μάρκετινγκ, θα αναπτύξουμε μια συνεκτική και ενιαία ταυτότητα για τον προορισμό, με έμφαση στην καλλιέργεια και εκμετάλλευση της λεβάντας. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε με τουριστικούς φορείς, συνεργαζόμενοι με τουριστικούς οργανισμούς, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την προώθηση της ταυτότητας του προορισμού. Η πρότασή μας για ενίσχυση του αγροτουρισμού στη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και τη γειτονική Αλβανία με την προώθηση δρόμων λεβάντας είναι εξαιρετικά κατάλληλη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των δύο περιοχών. Ο συνδυασμός της κουλτούρας της λεβάντας, η οργάνωση φεστιβάλ, η δημιουργία τουριστικών δρομολογίων και η προώθηση επιχειρηματικών ομάδων είναι μια ισχυρή στρατηγική που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες, να αναδείξει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των περιοχών και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τοπική ανάπτυξη. Η επένδυση στον αγροτουρισμό μπορεί να τονώσει την ανάπτυξη στους ακόλουθους τομείς: Οικονομική ανάπτυξη: η προσέλκυση τουριστών μπορεί να αυξήσει τα εισοδήματα των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ η δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας θα στηρίξει την τοπική οικονομία. Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Η αειφόρος χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και προστασία της κληρονομιάς των περιοχών. Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας: η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία σχεδιασμού.Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να ενισχύσει την τοπική συνοχή και να προωθήσει την κοινωνική ανάπτυξη. Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών: Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών, προς όφελος τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων της περιοχής. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς θεματικών οικονομιών. Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων νέων και ανενεργών γυναικών,…

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)