Αγγλικά

The Formula for RSI The relative strength index (RSI) is computed with a two-part calculation that starts with the following formula: RSI_{\text{step one}} = 100- \left[ \frac{100}{ 1 + \frac{\text{Average gain}}{\text{Average loss} }} \right]RSI step one ​ =100−[ 1+ Average loss Average gain ​ 100 ​ ]  The average gain or loss used in the calculation is the average percentage gain or losses during a look-back period. The formula uses positive values for the average losses. The standard is to use 14 periods to calculate the initial RSI value. For example, imagine the market closed higher seven out of the past 14 days with an average gain of 1%. The remaining seven days all closed lower with an average loss of -0.8%. The calculation for the first part of the RSI would look like the following expanded calculation:

Ελληνικά

Ο τύπος για RSI Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) υπολογίζεται με έναν υπολογισμό δύο μερών που αρχίζει με τον ακόλουθο τύπο: RSI _ {\ text {βήμα πρώτο}} = 100- \ left {\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Μέση κέρδος}} { βήμα πρώτο = 100- [ 1+ Μέση απώλεια Μέσο όφελος 100 ] Το μέσο κέρδος ή ζημία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό είναι το μέσο ποσοστό κέρδους ή ζημιές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανασκόπησης. Ο τύπος χρησιμοποιεί θετικές τιμές για τις μέσες απώλειες. Το πρότυπο είναι να χρησιμοποιήσετε 14 περιόδους για να υπολογίσετε την αρχική τιμή RSI. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι η αγορά έκλεισε υψηλότερα επτά από τις τελευταίες 14 ημέρες με μέσο κέρδος 1%. Οι υπόλοιπες επτά ημέρες έκλεισαν όλες χαμηλότερες με μέση απώλεια -0,8%. Ο υπολογισμός για το πρώτο μέρος του RSI θα μοιάζει με τον ακόλουθο εκτεταμένο υπολογισμό:

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)