Αγγλικά

Convention’s other important character is that it is a Convention that appeals to societies, to governments to combat this form of violation of women’s human rights on all levels. In other words, through comprehensive policies that need to be, not only directed at protecting the victim or preventing the violence, but also empowering the victim and having an impact on this historical gender inequality in societies. Obligations for a country that has ratified the Istanbul Convention The main obligations of the countries under the Istanbul Convention are fourfold: they have to put in and implement measures and policies to prevent violence against women and domestic violence, to protect the victim and also to prosecute and investigate and if necessary punish the offender. There is fourth element which is that the Istanbul Convention holds the states responsible for having coordinated policies that are in all aspects of life

Ελληνικά

Ο άλλος σημαντικός χαρακτήρας της Σύμβασης είναι ότι είναι μια Σύμβαση που απευθύνεται στις κοινωνίες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση αυτής της μορφής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Σε άλλο λόγια, μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών που πρέπει να είναι, όχι μόνο για την προστασία του θύματος ή την πρόληψη της βίας, αλλά και την ενδυνάμωση του θύματος και τον αντίκτυπο σε αυτό το ιστορικό ανισότητα των φύλων στις κοινωνίες. Υποχρεώσεις για μια χώρα που έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης Οι κύριες υποχρεώσεις των χωρών βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι τετραπλές: πρέπει να εφαρμόσει και να εφαρμόσει μέτρα και πολιτικές για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των οικιακών βία, για την προστασία του θύματος και επίσης για τη δίωξη και τη διερεύνηση και, εάν είναι απαραίτητο, τιμωρία του παραβάτης. Υπάρχει το τέταρτο στοιχείο που είναι ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κατέχει τα κράτη υπεύθυνη για την ύπαρξη συντονισμένων πολιτικών σε όλες τις πτυχές της ζωής

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)