Αγγλικά

Energy production in Greece is dominated by the state owned Public Power Corporation (known mostly by its acronym ΔΕΗ, or in English DEI). In 2009 DEI supplied for 85.6% of all electric energy demand in Greece,[1] while the number fell to 77.3% in 2010.[1] Almost half (48%) of DEI's power output is generated using lignite, a drop from the 51.6% in 2009.[1] 12% of Greece's electricity comes from hydroelectric power plants[2] and another 20% from natural gas.[2] Between 2009 and 2010, independent companies' energy production increased by 56%,[1] from 2,709 Gigawatt hour in 2009 to 4,232 GWh in 2010.[1] In line with the European Commission's Directive on Renewable Energy, Greece aims to get 18% of its overall energy from renewable sources by 2020.[3] In 2015, according to the independent power transmission operator in Greece (ΑΔΜΗΕ) more than 20% of the electricity in Greece has been produced from renewable energy sources and hydroelectric powerplants. This percentage in April reached 50%.[4] The same trend was the case also for 2016 .[5] The contribution of RES (non-hydroelectric) to the gross final electricity consumption accounted for 24.5% in 2016[6], while hydroelectric power represented approximately 25% by installed capacity. According to the Greek Electricity Market Operator (LAGIE), the total installed capacity in the Greek interconnected system at the end of 2016 accounted for almost 16,615 MW, including 3,912 MW lignite, 4,658 MW natural gas, 3,173 MW large hydro-power and 4,873 MW RES.[7] Greece currently does not have any nuclear power plants in operation, however in 2009 the Academy of Athens suggested that research in the possibility of Greek nuclear power plants begin.[8]

Ελληνικά

Η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα κυριαρχείται από την κρατική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (γνωστή κυρίως με το ακρωνύμιο ΔΕΗ ή στα Αγγλικά DEI). Το 2009 η DEI προμήθευσε το 85,6% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, [1] ενώ ο αριθμός μειώθηκε στο 77,3% το 2010. [1] Σχεδόν το ήμισυ (48%) της ισχύος της DEI παράγεται με λιγνίτη, μείωση από το 51,6% το 2009. [1] Το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς [2] και άλλο 20% από φυσικό αέριο. [2] Μεταξύ 2009 και 2010, η παραγωγή ενέργειας των ανεξάρτητων εταιρειών αυξήθηκε κατά 56%, [1] από 2.709 Gigawatt ώρα το 2009 σε 4.232 GWh το 2010. [1] Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στοχεύει να αντλήσει το 18% της συνολικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. [3] Το 2015, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο φορέα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (ΑΔΜΗΕ) πάνω από το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό το ποσοστό τον Απρίλιο έφτασε το 50%. [4] Η ίδια τάση ισχύει και για το 2016. [5] Η συνεισφορά των ΑΠΕ (μη υδροηλεκτρική) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσώπευε το 24,5% το 2016 [6], ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το 25% από την εγκατεστημένη ισχύ.Σύμφωνα με τον Ελληνικό Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (LAGIE), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα στο τέλος του 2016 αντιπροσώπευε σχεδόν 16.615 MW, συμπεριλαμβανομένων 3.912 MW λιγνίτη, 4.658 MW φυσικού αερίου, 3.173 MW μεγάλη υδροηλεκτρική ενέργεια και 4.873 MW ΑΠΕ. [7] Η Ελλάδα δεν διαθέτει επί του παρόντος πυρηνικούς σταθμούς, ωστόσο το 2009 η Ακαδημία Αθηνών πρότεινε να ξεκινήσει η έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα των ελληνικών πυρηνικών σταθμών. [8]

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)