Αγγλικά

The Greek energy sector is still largely dependent on fossil fuels, most of which are imported. About 54% of its energy requirements are covered by petroleum products alone, compared to an average of 33.4% at the EU level. These petroleum products are not only used in the transport sector, but they are also converted in relevant amounts into electricity. In particular, the non-interconnected Greek islands obtain their electricity primarily from inefficient and expensive diesel generators. In total, the extra cost that had to be recovered in 2016 through a public service obligation is estimated at 720 m€ to subsidise the electricity tariffs in those areas. Natural gas, which also has to be imported at a significant cost, plays a growing role in meeting energy requirements. Domestic energy sources include lignite which accounts for around 50% of electricity generation as well as renewable energy sources (RES) such as hydro-power, wind, solar energy and biomass. Almost 61% of Greece’s primary energy needs are fulfilled through imports with the remaining 39% being covered through domestic energy sources, mainly lignite (77%) and RES (22%). Imported energy sources are mainly petroleum products that account for 44% of total energy consumption and natural gas with a share of around 17%.

Ελληνικά

Ο ελληνικός ενεργειακός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, τα περισσότερα από τα οποία εισάγονται. Περίπου το 54% των ενεργειακών του απαιτήσεων καλύπτεται μόνο από προϊόντα πετρελαίου, σε σύγκριση με κατά μέσο όρο 33,4% σε επίπεδο ΕΕ. Αυτά τα προϊόντα πετρελαίου δεν χρησιμοποιούνται μόνο στον τομέα των μεταφορών, αλλά επίσης μετατρέπονται σε σχετικές ποσότητες σε ηλεκτρική ενέργεια. Συγκεκριμένα, τα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά λαμβάνουν τον ηλεκτρισμό τους κυρίως από ανεπαρκείς και ακριβές γεννήτριες ντίζελ. Συνολικά, το επιπλέον κόστος που έπρεπε να ανακτηθεί το 2016 μέσω υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας εκτιμάται σε 720 εκατομμύρια € για την επιδότηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις περιοχές. Το φυσικό αέριο, το οποίο πρέπει επίσης να εισαχθεί με σημαντικό κόστος, διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων. Οι εγχώριες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν λιγνίτη που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και βιομάζα. Σχεδόν το 61% των πρωτογενών ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας καλύπτεται μέσω εισαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 39% καλύπτεται από εγχώριες πηγές ενέργειας, κυρίως λιγνίτη (77%) και ΑΠΕ (22%). Οι εισαγόμενες πηγές ενέργειας είναι κυρίως προϊόντα πετρελαίου που αντιπροσωπεύουν το 44% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και του φυσικού αερίου με μερίδιο περίπου 17%.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)