Αγγλικά

A National Renewable Energy Action Plan (NREAP) is a detailed report submitted by countries outlining commitments and initiatives to develop renewable energy that all member states of the European Union were obliged to notify to the European Commission by 30 June 2010.[1] The plan provides a detailed road map of how the member state expects to reach its legally binding 2020 target for the share of renewable energy in their total energy consumption, as required by article 4 of the Renewable Energy Directive 2009/28/EC. In the plan, the member state sets out sectoral targets, the technology mix they expect to use, the trajectory they will follow, and the measures and reforms they will undertake to overcome the barriers to developing renewable energy.[2] Each NREAP report provides details of the expected share of energy provided by renewable sources up to and including 2020. The overall target for EU countries is to use 20% of their energy use from renewable energy sources although targets for each country vary considerably. In addition targets are broken down further by energy use sector including transport, electricity and the heating and cooling sectors.

Ελληνικά

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (NREAP) είναι μια λεπτομερής έκθεση που υποβάλλεται από χώρες όπου περιγράφονται δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκαν να κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2010. [1] Το σχέδιο παρέχει έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για το πώς το κράτος μέλος αναμένει να επιτύχει τον νομικά δεσμευτικό στόχο του 2020 για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όπως απαιτείται από το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28 / ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σχέδιο, το κράτος μέλος καθορίζει τομεακούς στόχους, το τεχνολογικό μείγμα που αναμένουν να χρησιμοποιήσουν, την πορεία που θα ακολουθήσουν και τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που θα αναλάβουν για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. [2] Κάθε έκθεση NREAP παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το αναμενόμενο μερίδιο της ενέργειας που παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές έως και το 2020. Ο συνολικός στόχος για τις χώρες της ΕΕ είναι η χρήση του 20% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν και οι στόχοι για κάθε χώρα διαφέρουν σημαντικά. Επιπλέον, οι στόχοι κατανέμονται περαιτέρω ανά τομέα χρήσης ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των τομέων θέρμανσης και ψύξης.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)