Αγγλικά

• Preparing for the unexpected: in any activity lurks orisk of failure due to unbalanced factors orunexpected developments, which are difficult to predict. Every processchange must be able to cope with unexpected situations,which may jeopardize the business. In such cases usuallythere is an alternative plan, which is implemented only when required bycircumstances. • Possibility of interventions and corrective actions during the change process: change process is complex and carries many risks, so it isnecessary intervention and correction of elements that may causeproblems .

Ελληνικά

• Προετοιμασία για το απροσδόκητο: σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κρύβεται ο κίνδυνος αποτυχίας λόγω μη ισορροπημένων παραγόντων ή απρόβλεπτων εξελίξεων, που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Κάθε αλλαγή διαδικασίας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απροσδόκητες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται υπό περιστάσεις. • Δυνατότητα παρεμβάσεων και διορθωτικών ενεργειών κατά τη διαδικασία αλλαγής: η διαδικασία αλλαγής είναι περίπλοκη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, επομένως είναι αναγκαία παρέμβαση και διόρθωση στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)