Αγγλικά

5. Similarities and differences of the French and American Presidential Elections Till very recently the media was broadcasting about the American elections where Mr. Trump is elected as the President of the USA. The elections were held in in November 2016. The French elections are on the way soon. The first round of elections is going to be held on 23d April and the run-off will be on 7th May, 2017. It is very common to have a lot of buzz about both the super powers virtually as the presidential election issues are very highly debated not only in these two countries but even across the world for various reasons may it be political or economic. In the following section, the similarities and the differences of the election process of the Presidential election are discussed implicitly and widely. It is evident that in both countries the President is the top most figures in the Government. The ultimate powers are vested in their hands. However, when scrutinizing the election process of the election of the Presidents, there is a great difference though similarities do exist. The thought and the philosophy is almost the same but the rules and regulations of the process of the election do differ as both countries follow different campaign strategies, procedures and policies. The political party system is very identical as in both countries there are two major parties though minor parties exist. In France two major parties are centre-right and centre-left where both are rivalries and serious contestants. In the same way, in the USA too there are two major parties – Democratic and Republicans (other minor parties exist). In practice both the parties in either country do not differ much in their policies while being the ruling party but when it comes to the Presidential elections, both the parties in both the countries fight fiercely to win the elections. This indicates that there are prominent parallels and share the differences at the same time. In both the contexts, the main goal is to get the chair – White House and Elysee Palace. In both the countries there are very different systems of election process. For instance, in the USA, election takes place in all fifty states to get specific votes. It is called the “electoral college”. This makes very difficult for the third front creation as there will be huge competition. Sometimes as many political scientists view that because of this system, the final results are affected. On the contrary, in France, the elections are national. Elections are held at the same time. There aren‟t electoral sub-units. Unless a party gets 50% of the ballot vote, there is a chance for the second turn of elections. During the last election (November, 2016), the presidential candidates in the USA concentrated more on domestic problems rather than foreign policy. There was a debate on unemployment, advancing health care, immigrants from other neighbour countries and so on. Mr. Trump was claiming job security, reduction in immigrants and healthcare. In the past there was importance on foreign policy either in relation to Afghanistaway, French parties are focussing on curbing unemployment, reducing the cost of living and creating job security to the citizens. In the US the presidential debates sometimes cross the personal identity and self-dignity. The opponents even intrude into the personal aspects of religion, faith, and personal affairs. The Americans have witness such bitter dialogues during the campaign. Both Mr. Trump and Mrs. Clinton were literally abusing each other. Such instances rarely occur in the political election campaigning process. Private lives were paraded in the last elections in the US and they undermine each other digging each other. But such instances rarely occur in France and the presidential candidates do not probe into the private affairs and privacy, for instance, Mr. Sarkozy divorcing his wife and remarrying a model. The other differences that cannot be age limit to contest. Anyone who is a natural-born citizen of France needs to be above 18 years whereas in the USA it is 35 years. Any one less than 35 years old, cannot contest in the election to be the President. There has been a debate for quite long time on this aspect in the US. As discussed above, both the Presidents occupy important position in the Government in both the systems. The French President is elected by direct suffrage while the American President is elected by the Electoral College. Besides both the Presidents are in power for same tenure i.e. four years. In both the cases, they can be reelected for the second time. Both the Presidents have almost similar powers but there are many differences at the same time. This paper does not talk about the powers vested in them in a detailed manner. There is another distinction in relation to party funding for the campaign. A lot of money is spent by the parties for the primaries, caucus and debates. Whereas in France, the amount spent is monitored. There is a special branch to check and follow up. For instance, almost one billion was spend for the elections. Though a generous limit is there in France, the candidates cannot take the gifts or party funding from unions, companies or from any other source while in the USA the party funding is collected from agencies and companies. But in both the countries, campaigning starts well in advance and this leads to excess spending for the election campaign. However, the parities in America spend billions in the process of elections as the political donors generously donate for the party fund. The Centrer for Responsive Politics monitors the money spent during the election process. Therefore, American election process is the most expensive one in the world. The party system in France is different from America. Muti party system is followed in France while dual party system is followed in the USA. The resuts are declared relatively quicker in France as it falls almost in single time zone unlike America. The French and American election systems share nearly the same voter's conditions. The American voter must hold US citizenship, meet the residency requirements in his/ her province, some provinces require qualified voters to have constantly lived in his/her province 11 at least 30 days.n and Iraq. In the same way, French parties are focussing on curbing unemployment, reducing the cost of living and creating job security to the citizens. In the US the presidential debates sometimes cross the personal identity and self-dignity. The opponents even intrude into the personal aspects of religion, faith, and personal affairs. The Americans have witness such bitter dialogues during the campaign. Both Mr. Trump and Mrs. Clinton were literally abusing each other. Such instances rarely occur in the political election campaigning process. Private lives were paraded in the last elections in the US and they undermine each other digging each other. But such instances rarely occur in France and the presidential candidates do not probe into the private affairs and privacy, for instance, Mr. Sarkozy divorcing his wife and remarrying a model. The other differences that cannot be age limit to contest. Anyone who is a natural-born citizen of France needs to be above 18 years whereas in the USA it is 35 years. Any one less than 35 years old, cannot contest in the election to be the President. There has been a debate for quite long time on this aspect in the US. As discussed above, both the Presidents occupy important position in the Government in both the systems. The French President is elected by direct suffrage while the American President is elected by the Electoral College. Besides both the Presidents are in power for same tenure i.e. four years. In both the cases, they can be reelected for the second time. Both the Presidents have almost similar powers but there are many differences at the same time. This paper does not talk about the powers vested in them in a detailed manner. There is another distinction in relation to party funding for the campaign. A lot of money is spent by the parties for the primaries, caucus and debates. Whereas in France, the amount spent is monitored. There is a special branch to check and follow up. For instance, almost one billion was spend for the elections. Though a generous limit is there in France, the candidates cannot take the gifts or party funding from unions, companies or from any other source while in the USA the party funding is collected from agencies and companies. But in both the countries, campaigning starts well in advance and this leads to excess spending for the election campaign. However, the parities in America spend billions in the process of elections as the political donors generously donate for the party fund. The Centrer for Responsive Politics monitors the money spent during the election process. Therefore, American election process is the most expensive one in the world. The party system in France is different from America. Muti party system is followed in France while dual party system is followed in the USA. The resuts are declared relatively quicker in France as it falls almost in single time zone unlike America. The French and American election systems share nearly the same voter's conditions. The American voter must hold US citizenship, meet the residency requirements in his/ her province, some provinces require qualified voters to have constantly lived in his/her province 11 at least 30 days.

Ελληνικά

5. Ομοιότητες και διαφορές των γαλλικών και αμερικανικών προεδρικών εκλογών Μέχρι πολύ πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν για τις αμερικανικές εκλογές όπου ο κ. Τραμπ εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι εκλογές διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 2016. Οι γαλλικές εκλογές πλησιάζουν σύντομα. Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου και ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 7 Μαΐου 2017. Είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει μεγάλος θόρυβος και για τις δύο υπερεξουσίες ουσιαστικά καθώς τα ζητήματα των προεδρικών εκλογών είναι πολύ έντονα συζητείται όχι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες αλλά ακόμη και σε ολόκληρο τον κόσμο για διάφορους λόγους μπορεί να είναι πολιτικοί ή οικονομικοί. Στην ενότητα που ακολουθεί, συζητούνται σιωπηρά και ευρέως οι ομοιότητες και οι διαφορές της εκλογικής διαδικασίας των Προεδρικών εκλογών. Είναι προφανές ότι και στις δύο χώρες ο Πρόεδρος είναι η κορυφαία προσωπικότητα στην κυβέρνηση. Οι υπέρτατες εξουσίες βρίσκονται στα χέρια τους. Ωστόσο, κατά την εξέταση της εκλογικής διαδικασίας εκλογής των Προέδρων, υπάρχει μεγάλη διαφορά αν και υπάρχουν ομοιότητες. Η σκέψη και η φιλοσοφία είναι σχεδόν η ίδια, αλλά οι κανόνες και οι κανονισμοί της εκλογικής διαδικασίας διαφέρουν, καθώς και οι δύο χώρες ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές, διαδικασίες και πολιτικές εκστρατείας. Το σύστημα των πολιτικών κομμάτων είναι πανομοιότυπο καθώς και στις δύο χώρες υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα αν και υπάρχουν μικρότερα κόμματα.Στη Γαλλία δύο μεγάλα κόμματα είναι το κεντροδεξιό και το κεντροαριστερό, όπου και τα δύο είναι αντιπαλότητες και σοβαροί διαγωνιζόμενοι. Με τον ίδιο τρόπο, και στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα – τα Δημοκρατικά και τα Ρεπουμπλικανικά (υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα κόμματα). Στην πράξη και τα δύο κόμματα σε κάθε χώρα δεν διαφέρουν πολύ στις πολιτικές τους ενώ είναι το κυβερνών κόμμα, αλλά όταν πρόκειται για προεδρικές εκλογές, και τα δύο κόμματα και στις δύο χώρες αγωνίζονται σκληρά για να κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν εξέχοντες παραλληλισμοί και μοιράζονται τις διαφορές ταυτόχρονα. Και στα δύο πλαίσια, ο κύριος στόχος είναι να πάρει την καρέκλα – Λευκός Οίκος και Ανάκτορο των Ηλυσίων. Και στις δύο χώρες υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα εκλογικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, οι εκλογές γίνονται και στις πενήντα πολιτείες για να ληφθούν συγκεκριμένες ψήφοι. Ονομάζεται «εκλογικό κολέγιο». Αυτό δυσκολεύει πολύ το τρίτο μπροστινό δημιούργημα καθώς θα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Μερικές φορές πολλοί πολιτικοί επιστήμονες θεωρούν ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος επηρεάζονται τα τελικά αποτελέσματα. Αντίθετα, στη Γαλλία οι εκλογές είναι εθνικές. Την ίδια ώρα γίνονται εκλογές. Δεν υπάρχουν εκλογικές υποενότητες. Αν ένα κόμμα δεν συγκεντρώσει το 50% των ψήφων, υπάρχει πιθανότητα για τη δεύτερη σειρά των εκλογών. Κατά τις τελευταίες εκλογές (Νοέμβριος 2016), οι υποψήφιοι για την προεδρία στις ΗΠΑ επικεντρώθηκαν περισσότερο στα εσωτερικά προβλήματα παρά στην εξωτερική πολιτική.Έγινε μια συζήτηση για την ανεργία, την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης, τους μετανάστες από άλλες γειτονικές χώρες και ούτω καθεξής. Ο κ. Τραμπ διεκδικούσε εργασιακή ασφάλεια, μείωση μεταναστών και υγειονομική περίθαλψη. Στο παρελθόν είχε σημασία η εξωτερική πολιτική είτε σε σχέση με το Αφγανιστάν, τα γαλλικά κόμματα εστιάζουν στον περιορισμό της ανεργίας, στη μείωση του κόστους ζωής και στη δημιουργία εργασιακής ασφάλειας για τους πολίτες. Στις ΗΠΑ οι προεδρικές συζητήσεις μερικές φορές διασταυρώνονται με την προσωπική ταυτότητα και την αξιοπρέπεια του εαυτού. Οι αντίπαλοι εισβάλλουν ακόμη και στις προσωπικές πτυχές της θρησκείας, της πίστης και των προσωπικών υποθέσεων. Οι Αμερικανοί έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων πικρών διαλόγων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Τόσο ο κ. Τραμπ όσο και η κυρία Κλίντον κακομεταχειρίζονταν κυριολεκτικά ο ένας τον άλλον. Τέτοιες περιπτώσεις σπάνια συμβαίνουν στη διαδικασία της πολιτικής εκλογικής εκστρατείας. Οι ιδιωτικές ζωές παρέλασαν στις τελευταίες εκλογές στις ΗΠΑ και υπονομεύουν η μία την άλλη σκάβοντας η μία την άλλη. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις σπάνια συμβαίνουν στη Γαλλία και οι υποψήφιοι για την προεδρία δεν διερευνούν τις ιδιωτικές υποθέσεις και την ιδιωτική ζωή, για παράδειγμα, ο κ. Σαρκοζί χωρίζει τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύεται ένα μοντέλο. Οι άλλες διαφορές που δεν μπορούν να είναι όριο ηλικίας για διαγωνισμό. Όποιος είναι φυσικός γεννημένος πολίτης της Γαλλίας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, ενώ στις ΗΠΑ είναι 35 ετών. Οποιοσδήποτε ηλικίας κάτω των 35 ετών, δεν μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του Προέδρου. Υπήρχε μια συζήτηση για πολύ καιρό για αυτή την πτυχή στις ΗΠΑ.Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και οι δύο Πρόεδροι κατέχουν σημαντική θέση στην κυβέρνηση και στα δύο συστήματα. Ο Γάλλος Πρόεδρος εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος εκλέγεται από το Εκλογικό Σώμα. Άλλωστε και οι δύο Πρόεδροι είναι στην εξουσία για την ίδια θητεία, δηλαδή τέσσερα χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να επανεκλεγούν για δεύτερη φορά. Και οι δύο Πρόεδροι έχουν σχεδόν παρόμοιες εξουσίες, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές ταυτόχρονα. Αυτό το έγγραφο δεν μιλά για τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί με λεπτομερή τρόπο. Υπάρχει μια άλλη διάκριση σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων για την εκστρατεία. Πολλά χρήματα δαπανώνται από τα κόμματα για τις προκριματικές, την κοινοβουλευτική ομάδα και τις συζητήσεις. Ενώ στη Γαλλία, το ποσό που δαπανάται παρακολουθείται. Υπάρχει ειδικό υποκατάστημα για έλεγχο και παρακολούθηση. Για παράδειγμα, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δαπανήθηκαν για τις εκλογές. Αν και υπάρχει ένα γενναιόδωρο όριο στη Γαλλία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν τα δώρα ή τη χρηματοδότηση των κομμάτων από συνδικάτα, εταιρείες ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ στις ΗΠΑ η χρηματοδότηση του κόμματος συλλέγεται από φορείς και εταιρείες. Αλλά και στις δύο χώρες, η εκστρατεία ξεκινά πολύ νωρίτερα και αυτό οδηγεί σε υπερβολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο, οι ισοτιμίες στην Αμερική ξοδεύουν δισεκατομμύρια στη διαδικασία των εκλογών καθώς οι πολιτικοί δωρητές προσφέρουν γενναιόδωρα για το ταμείο του κόμματος. Το Centre for Responsive Politics παρακολουθεί τα χρήματα που δαπανώνται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.Επομένως, η αμερικανική εκλογική διαδικασία είναι η πιο ακριβή στον κόσμο. Το κομματικό σύστημα στη Γαλλία είναι διαφορετικό από την Αμερική. Το σύστημα Muti ακολουθείται στη Γαλλία ενώ το δικομματικό σύστημα ακολουθείται στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα δηλώνονται σχετικά πιο γρήγορα στη Γαλλία καθώς πέφτει σχεδόν σε μία ζώνη ώρας σε αντίθεση με την Αμερική. Το γαλλικό και το αμερικανικό εκλογικό σύστημα μοιράζονται σχεδόν τις ίδιες συνθήκες ψηφοφόρων. Ο Αμερικανός ψηφοφόρος πρέπει να έχει την αμερικανική υπηκοότητα, να πληροί τις προϋποθέσεις διαμονής στην επαρχία του/της, ορισμένες επαρχίες απαιτούν από τους ειδικευμένους ψηφοφόρους να έχουν ζήσει συνεχώς στην επαρχία του/της 11 τουλάχιστον 30 ημέρες.ν και στο Ιράκ. Με τον ίδιο τρόπο, τα γαλλικά κόμματα επικεντρώνονται στον περιορισμό της ανεργίας, στη μείωση του κόστους ζωής και στη δημιουργία εργασιακής ασφάλειας για τους πολίτες. Στις ΗΠΑ οι προεδρικές συζητήσεις μερικές φορές διασταυρώνονται με την προσωπική ταυτότητα και την αξιοπρέπεια του εαυτού. Οι αντίπαλοι εισβάλλουν ακόμη και στις προσωπικές πτυχές της θρησκείας, της πίστης και των προσωπικών υποθέσεων. Οι Αμερικανοί έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων πικρών διαλόγων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Τόσο ο κ. Τραμπ όσο και η κυρία Κλίντον κακομεταχειρίζονταν κυριολεκτικά ο ένας τον άλλον. Τέτοιες περιπτώσεις σπάνια συμβαίνουν στη διαδικασία της πολιτικής εκλογικής εκστρατείας. Οι ιδιωτικές ζωές παρέλασαν στις τελευταίες εκλογές στις ΗΠΑ και υπονομεύουν η μία την άλλη σκάβοντας η μία την άλλη. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις σπάνια συμβαίνουν στη Γαλλία και οι υποψήφιοι για την προεδρία δεν διερευνούν τις ιδιωτικές υποθέσεις και την ιδιωτική ζωή, για παράδειγμα, ο κ. Σαρκοζί χωρίζει τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύεται ένα μοντέλο.Οι άλλες διαφορές που δεν μπορούν να είναι όριο ηλικίας για διαγωνισμό. Όποιος είναι φυσικός γεννημένος πολίτης της Γαλλίας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, ενώ στις ΗΠΑ είναι 35 ετών. Οποιοσδήποτε ηλικίας κάτω των 35 ετών, δεν μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του Προέδρου. Υπήρχε μια συζήτηση για πολύ καιρό για αυτή την πτυχή στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και οι δύο Πρόεδροι κατέχουν σημαντική θέση στην κυβέρνηση και στα δύο συστήματα. Ο Γάλλος Πρόεδρος εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος εκλέγεται από το Εκλογικό Σώμα. Άλλωστε και οι δύο Πρόεδροι είναι στην εξουσία για την ίδια θητεία, δηλαδή τέσσερα χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να επανεκλεγούν για δεύτερη φορά. Και οι δύο Πρόεδροι έχουν σχεδόν παρόμοιες εξουσίες, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές ταυτόχρονα. Αυτό το έγγραφο δεν μιλά για τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί με λεπτομερή τρόπο. Υπάρχει μια άλλη διάκριση σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων για την εκστρατεία. Πολλά χρήματα δαπανώνται από τα κόμματα για τις προκριματικές, την κοινοβουλευτική ομάδα και τις συζητήσεις. Ενώ στη Γαλλία, το ποσό που δαπανάται παρακολουθείται. Υπάρχει ειδικό υποκατάστημα για έλεγχο και παρακολούθηση. Για παράδειγμα, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δαπανήθηκαν για τις εκλογές. Αν και υπάρχει ένα γενναιόδωρο όριο στη Γαλλία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν τα δώρα ή τη χρηματοδότηση των κομμάτων από συνδικάτα, εταιρείες ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ στις ΗΠΑ η χρηματοδότηση του κόμματος συλλέγεται από φορείς και εταιρείες.Αλλά και στις δύο χώρες, η εκστρατεία ξεκινά πολύ νωρίτερα και αυτό οδηγεί σε υπερβολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο, οι ισοτιμίες στην Αμερική ξοδεύουν δισεκατομμύρια στη διαδικασία των εκλογών καθώς οι πολιτικοί δωρητές προσφέρουν γενναιόδωρα για το ταμείο του κόμματος. Το Centre for Responsive Politics παρακολουθεί τα χρήματα που δαπανώνται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Επομένως, η αμερικανική εκλογική διαδικασία είναι η πιο ακριβή στον κόσμο. Το κομματικό σύστημα στη Γαλλία είναι διαφορετικό από την Αμερική. Το σύστημα Muti ακολουθείται στη Γαλλία ενώ το δικομματικό σύστημα ακολουθείται στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα δηλώνονται σχετικά πιο γρήγορα στη Γαλλία καθώς πέφτει σχεδόν σε μία ζώνη ώρας σε αντίθεση με την Αμερική. Το γαλλικό και το αμερικανικό εκλογικό σύστημα μοιράζονται σχεδόν τις ίδιες συνθήκες ψηφοφόρων. Ο Αμερικανός ψηφοφόρος πρέπει να είναι κάτοχος αμερικανικής υπηκοότητας, να πληροί τις προϋποθέσεις διαμονής στην επαρχία του/της, ορισμένες επαρχίες απαιτούν από τους ειδικευμένους ψηφοφόρους να έχουν ζήσει συνεχώς στην επαρχία του/της για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)