Αγγλικά

ΤΗΕ MAINFRAME OF ΑΝ ADEQUATE AND EFFECTIVE ENVIRONMENTAL ETHICS During the last two centuries, occidenta1 philosophical meditation has triumphantly adνanced through preνiously poorly charted fields. Science has real10cated the methods as wel1 as the goals of philosophy, forcing scholars to adνance a little further, embrace new cognitiνe chal1enges and οοττοεροαο to new social needs. As a result, our eνeryday life has become easier and ουι world is a better place to liνe ία. But still, an optimum situation is not achieνed. As a matter of fact, there are more things at stake ίη our era than there were in preνious ones. Even basic prerequisites for a prosperous life are not fully met. For the first time in the history of mankind, we can not eνen be sure about the surνiνal of ουι planet, not to mention well being οί it's liνing entities -man included. So far, where ίε the improνement? .Ουτ ancestors may not haνe had the luxury of fast transportation, immediate information οι adequate medical treatment, still they could take some things for granted: they positively knew that they and their successors would be giνen the minimum of chances: they, at least, would haνe a place to liνe. Π that is the case, what went wrong? Ob

Ελληνικά

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων, occidenta1 φιλοσοφικό διαλογισμό έχει θριαμβευτικά ενισχυθεί μέσω πεδίων με κακή καταγραφή. Η επιστήμη έχει επιτύχει τις μεθόδους όσο και τους στόχους της φιλοσοφίας, αναγκάζοντας τους μελετητές να εξελιχθούν λίγο περισσότερο, να αγκαλιάσουν νέες γνώσεις και ομόκεντρους στόχους σε νέες κοινωνικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, η δική μας Η ζωή της μέρας έχει γίνει ευκολότερη και ο κόσμος είναι ένα καλύτερο μέρος για να χαλαρώσετε ία. Ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατάσταση. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν περισσότερα πράγματα που διακυβεύονται στην εποχή μας από ό, τι υπήρχαν σε πολύπλοκες αυτές. Ακόμη και οι βασικές προϋποθέσεις για μια ευημερούσα ζωή δεν πληρούνται πλήρως. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μετεωρίτη του πλανήτη, για να μην αναφέρουμε την ευημερία οντότητες -έχει συμπεριληφθεί. Μέχρι τώρα, πού είναι η βελτίωση;. Οι πρόγονοί τους μπορεί να μην έχουν την πολυτέλεια της γρήγορης μεταφοράς, άμεση την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, ακόμα θα μπορούσαν να πάρουν κάποια τα πράγματα για δεδομένο: θεώρησαν θετικά ότι αυτοί και οι διάδοχοί τους θα μπορούσε να είναι το ελάχιστο των πιθανών: τουλάχιστον, θα έδιναν α τόπος να liνe. Π ότι συμβαίνει, τι πήγε στραβά; Ob

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)