Αγγλικά

1.4 1.4 Active participation in the completion of projects: 1.SCCM Efficient Patch Management. 2.Automation Procedures for all Categories. 3.Design/programming and schedule automation in the installation of windows patches, with the aim of 100% being done automatically. 4.Presentation of all workflows. 5.xxx% of servers is done automatically and xxx% of Workstations. For the remaining xxx% of servers there is a project for 2023. 6.Reporting:Valid reporting with status of the patches in windows for all servers/wk's/laptops. 7.Follow up all given intructions/procedures/mail to asset owners for specific Inf.regarding Patch Management. 8.Update Patch Management documentation. 9.Antivirus/Defender rollout plan. For these projects there should be participation in: 10.Specification analysis. 11.Determination of technical development points. 12.Internal technical coordination. 13.Implementation. 14.Support.

Ελληνικά

1.4 1.4 Ενεργή συμμετοχή στην ολοκλήρωση έργων: 1.SCCM Αποτελεσματική διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. 2.Διαδικασίες Αυτοματισμού για όλες τις Κατηγορίες. 3.Σχεδιασμός/προγραμματισμός και προγραμματισμός αυτοματοποίησης στην εγκατάσταση των windows patches, με στόχο το 100% να γίνεται αυτόματα. 4.Παρουσίαση όλων των ροών εργασιών. Το 5.xxx% των διακομιστών γίνεται αυτόματα και το xxx% των σταθμών εργασίας. Για το υπόλοιπο xxx% των διακομιστών υπάρχει έργο για το 2023. 6.Αναφορά: Έγκυρη αναφορά με κατάσταση των ενημερώσεων κώδικα στα παράθυρα για όλους τους διακομιστές/εβδομάδες/φορητούς υπολογιστές. 7.Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες/διαδικασίες/ταχυδρομείο που δίνονται στους κατόχους περιουσιακών στοιχείων για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ενημερώσεων κώδικα. 8.Ενημέρωση τεκμηρίωσης διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα. 9.Σχέδιο διάθεσης Antivirus/Defender. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σε: 10.Ανάλυση προδιαγραφών. 11.Καθορισμός σημείων τεχνικής ανάπτυξης. 12.Εσωτερικός τεχνικός συντονισμός. 13.Εφαρμογή. 14.Υποστήριξη.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)